Nasilje lahko prijavite:

Policija
113

Anonimna prijava na policijo
080 12 00
www2.gov.si/e-uprava/prijavadn.nsf

Okrožno državno tožilstvo
www.dt-rs.si/sl/okrozna_drzavna_tozilstva/